Donderdag         9.00 – 18.00

Vrijdag                9.00 – 18.00

Zaterdag             8.00 – 14.00